Korak prvi

Kako su formulisani pravni dokumenti koje  potpisuju nezavisni umetnici/e i radnici/e u kulturi? Šta u njima zapravo piše? Šta regulišu? Koga od čega čuvaju?  Kako oni koji sastavljaju ugovore gledaju na rad savremenih umetnika/ca, na njihove ideje, zahteve i potrebe? Šta očekuju od njihovog prisustva i delovanja?

Ovde je istaknut ugovor koji su Hop.La! i Sekretarijat za kulturu potpisali 3. juna 2013. godine u Beogradu, povodom projekta “Pažljivo posmatranje”. Molimo vas da pročitate članove ovog ugovora, i da upišite svoje komentare i primedbe: kako vam se čine formulacije pojedinih članova? Smeta li vam nešto u njima? Ili vam nedostaje? Šta ponuđene formulacije govore o odnosu države i umetnika/ca u Beogradu, 2013? Kakav je taj odnos? Može li biti drugačiji?

Na koji način bi ovaj ugovor mogao biti promenjen tako da više odgovara zahtevima umetničkog delovanja?

Ugovor

Ugovorne strane:
1. Grad Beograd, Gradska uprava grada Beograda – SEKRETARIJAT ZA KULTURU iz Beograda, ul. Kraljice Marije br. 1 koji zastupa sekretar Katarina Živanović (u daljem tekstu: Sekretarijat za kulturu)

2. Umetnička grupa Hop.La! iz Beograda, ul. Uzun Mirkova br. 10, koju zastupa predsednica Irena Ristić (u daljem tekstu: Umetnička grupa Hop.La!)
PIB: 104212910
Matični broj: 17640151

Predmet ugovora:
Učešće u finansiranju realizacije projekta “Pažljivo posmatranje”

Član 1.

Zaključkom gradonačelnika grada Beograda broj 6-2184/13-G od 29. aprila 2013. godine data je saglasnost Sekretarijatu za kulturu da zaključi ugovor sa Umetničkom grupom Hop.La! o učešću u finansiranju realizacije projekta “Pažljivo posmatranje” koji će se finansirati u 2013. godini sredstvima iz budžeta grada Beograda za 2013. godinu.

Član 2.

Za učešće u finansiranju realizacije projekta iz člana 1. ovog ugovora, iz budžeta grada Beograda za 2013. godinu, planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 285.000,00 dinara.

Sredstva iz stava 1. mogu se koristiti isključivo za realizaciju navedenog projekta. 

Član 3.

Umetnička grupa Hop.La! se obavezuje da:
-projekat koji je predmet ovog ugovora realizuje u svemu prema nameni projekta, kao i u skladu sa specifikacijom planiranih troškova,
-garantuje za tačnost svih činjenica za realizaciju projekta,
-Sekretarijatu za kulturu, po potrebi, omogući uvid u finansijsku dokumentaciju i da je čuva u skladu sa važećim propisima,
-na svim konferencijama za štampu, u izjavama i obaveštenjima datim medijima, kada je reč o realizaciji projekta, kao i na svim propagandnim materijalima vezanim za projekat istakne doprinos i učešće Grada Beograda,
-odobrena sredstva koristi namenski u skladu sa dostavljenom specifikacijom planiranih troškova.

Član 4.

Sekretarijat za kulturu se obavezuje da će planirana sredstva iz člana 2. ovog ugovora preneti, na račun korisnika sredstava, na osnovu pisanog zahteva korisnika sredstava, sa specifikacijom planiranih troškova za realizaciju projekta iz člana 1. ovog ugovora.

Zahtev korisnika sredstava iz stava 1. ovog člana, treba da sadrži:
-naziv i sadržaj projekta,
-planiranu dinamiku realizacije projekta,
-ukupan iznos sredstava planiranih za realizaciju projekta,
-specifikaciju planiranih troškova za realizaciju projekta.

Član 5.

Umetnička grupa Hop.La! se obavezuje da, u roku od 30 dana od dana realizacije projekta, dostavi Sekretarijatu za kulturu izveštaj o realizaciji i namenskom trošenju sredstava.

Izveštaj iz stava 1. ovog člana, treba da sadrži:
-narativni izveštaj o realizovanom projektu,
-kopije ugovora koji su zaključeni u toku i u vezi sa realizacijom projekta sa potvrdom da je ugovor realizovan u celosti i dokazom o izvršenim plaćanjima po realizovanim ugovorima,
-kopije računa koji se odnose na realizovani projekat sa dokazom o izvršenim plaćanjima,
-izvod iz banke sa označenim stavkama koje se odnose na plaćanje troškova projekta.

Član 6.

Sredstva iz člana 2. ovog ugovora, za projekte koji su realizovani do dana zaključenja ovog ugovora, biće preneta Umetničkoj grupi Hop.La! na osnovu zahteva sa izveštajem o realizovanom projektu, koji treba da sadrži:
– naziv projekta sa datumom realizacije,
– narativni izveštaj o realizovanom projektu,
– ukupan iznos potrebnih sredstava sa specifikacijom troškova realizacije projekta,
– kopije ugovora koji su zaključeni u toku i u vezi sa realizovanim projektom, sa potvrdom da su poslovi iz ugovora realizovani u celosti,
– kopije predračuna/računa koji se odnose na realizovani projekat.

Član 7.

Ugovorne strane su saglasne da se ovaj ugovor može sporazumno raskinuti u bilo koje doba, u kom slučaju Umetnička grupa Hop.La! vrši povraćaj Sekretarijatu za kulturu primljenih sredstava iz člana 2. ovog ugovora.

Sekretarijat za kulturu može jednostrano raskinuti ovaj ugovor i zahtevati povraćaj sredstava iz člana 2. ovog ugovora, u slučaju nenamenskog korišćenja sredstava i neblagovremenog dostavljanja izveštaja o realizaciji i namenskom trošenju sredstava.

Povraćaj sredstava, u slučajevima navedenim u stavu 1. i 2. ovog člana, izvršiće se uplatom na račun Grada Beograda, u roku od 15 dana od dana raskida ovog ugovora.

Član 8.

Na sve što nije regulisano ovim ugovorom primenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 9.

Ugovorne strane su saglasne da će sve sporove koji nastanu u vezi sa ovim ugovorom, a koji se ne mogu rešiti mirnim putem, rešavati isključivo pred Privrednim sudom u Beogradu.

Član 10.

Izmene ovog ugovora mogu se vršiti u pisanoj formi, uz saglasnost obe ugovorne strane.

Član 11.

Ovaj ugovor sačinjen je u 6 (šest) istovetnih primeraka od kojih po 3 (tri) zadržava svaka ugovorna strana.